Tashkilot: MCHJ "Ulug' Ne'mat" (MCHJ "Ulug' Ne'mat")
Farrosh
Toshkent sh.
1 000 000 so'm
Chop etildi: 13.12.2021
Tashkilot: MCHJ "Ulug' Ne'mat" (MCHJ "Ulug' Ne'mat")
Xamir qoruvchi
Toshkent sh.
1 400 000 so'm
Chop etildi: 13.12.2021
Tashkilot: MCHJ "Ulug' Ne'mat" (MCHJ "Ulug' Ne'mat")
1 300 000 so'm
Chop etildi: 13.12.2021
Tashkilot: MCHJ "Tarahhum" (MCHJ "Tarahhum")
Haydovchi
Toshkent sh.
1 300 000 so'm
Chop etildi: 13.12.2021
Tashkilot: MCHJ "Tarahhum" (MCHJ "Tarahhum")
Xamir qoruvchi
Toshkent sh.
1 300 000 so'm
Chop etildi: 13.12.2021
Tashkilot: MCHJ "Safo-Baxt" (MCHJ "Safo-Baxt")
Non taxlovchi
Toshkent sh.
822 000 so'm
Chop etildi: 10.12.2021
Tashkilot: MCHJ "Safo-Baxt" (MCHJ "Safo-Baxt")
Xamir qoruvchi
Toshkent sh.
822 000 so'm
Chop etildi: 10.12.2021