Tashkilot: O'zbekiston Davlat Drama Teatri (Oʻzbek davlat drama teatri)
Chop etildi: 03.05.2021