Tashkilot: O'zbekiston Davlat Drama Teatri (Oʻzbek davlat drama teatri)
Chop etildi: 28.09.2021