Tashkilot: O'zbekiston Davlat Drama Teatri (Oʻzbek davlat drama teatri)
2 311 000 so'm
Chop etildi: 30.09.2021